Blir inte era samtal och möten som du tänkt dig?

 

Välkommen till Relationer & Hälsa

Jag heter Ola Andersson och leder verksamheten. Jag är utbildad lärare i konfliktförståelse och kommunikativt ledarskap och har omfattande erfarenhet av samtalsstöd, vägledning, handledning, träning och utbildning inom området.

 

Med denna kunskap riktar jag mig till dig som vill utveckla och förändra kommunikation och bemötande i någon del av ditt yrkesliv och/eller privatliv. I processen använder jag beprövade metodiken Klassiskt Klarspråk. Den ger fördjupad förståelse för samspelet människor emellan och utvecklar bland annat förmågan att:

  Möta olika situationer och personer.

  Möta känslor och reaktioner.

  Handskas med meningsskiljaktigheter.

  Planera och genomföra svåra samtal.

  Tala så att andra lyssnar och förstår.

  Höra vad andra menar när de pratar.

  Vara det stöd du vill vara för någon.

  Ge kritik utan att såra eller genera.

  Bemöta argumentation och motstånd.

  Undvika och lösa upp låsta positioner.

  Förebygga motsättningar och osämja.

  Lösa istället för att hantera konflikter.

  Bryta destruktiva bemötandemönster.

  Påverka arbetsmiljö och hemmiljö.

Så här summerar Caroline Davidsson (pedagog) sin och arbetslagets upplevelse av metodiken: "Stort tack! Vi är mycket tacksamma för de perspektiv, aha-upplevelser och insikter vi fick och att det blev så tydligt hur vi kan möta varandra för att lättare förstå varandra, nå varandra, stötta varandra, förbättra vårt samarbete och undvika problem. Det stärkte oss, både som individer och grupp."

Vill du veta hur Klassiskt Klarspråk fungerar i praktiken, har någon fråga som rör kommunikation och bemötande som du önskar perspektiv på eller undrar över något annat når du mig på 0733-94 53 88 samt ola@relationerochhalsa.se!

Så här arbetar jag

Vill vi förbättra en bilmotor underlättar det om vi vet vilka delar den består av, vilken funktion de har och hur de fungerar tillsammans. Det är ett perspektiv vi kan utgå från även när vi vill utveckla kommunikation, bemötande, ledarskap och samverkan.

Metodiken Klassiskt Klarspråk är ett sätt att lära om sig själv och andra och fungerar som en mötesplats där du under erfaren ledning ges utrymme för dialog och reflektion kring yrkeslivets och privatlivets händelser och relationer. I processen undersöker vi tillsammans olika förhållningssätts konsekvenser och resultat och tydliggör hur du kan tänka, möta dina egna och andras känslor och reaktioner och använda språket för att möta olika situationer och personer och lättare nå den kontakt och respons du önskar.

 

Genom att tydliggöra olika förhållningssätts konsekvenser och resultat bidrar metodiken till perspektiv och insikter som ger ökad handlingsberedskap och hjälper dig välja ändamålsenliga handlingsalternativ i yrkeslivets och privatlivets olika sammanhang.

 

Målet är att förmedla klargörande, vägledande och stärkande erfarenheter som underlättar för dig att förbättra samspelet med och mellan andra.

Läs mer om Carolines upplevelse

"Stort tack för de lärorika dagarna! Jag uppskattar det utrymme som gavs till reflektion, tankar och frågor och att det aldrig blev en tidsfråga som gav upphov till "skynda på", vi fick tid och rum helt enkelt. Det var också givande att kunna vara öppen med egna funderingar och situationer som före utbildningen upplevdes som stora och tunga. Att göra oss delaktiga tillförde massor.

Jag är mycket tacksam för de perspektiv och aha-upplevelser jag fick möjlighet att ta med mig. Jag upplevde att du förmedlade din kunskap väl och hela tiden visade hur vi kan tänka och uttrycka oss för att stötta varandra och undvika konflikter. Jag upplevde att du var tydlig, rolig, ärlig och varm i ditt sätt att kommunicera och jag ville hela tiden lära mig mer.

Vidare upplevde jag att gruppen som helhet växte sig starkare och jag som individ likaså. Jag vill uppmuntra alla, oavsett bakgrund, yrke och redan erövrade kunskaper att lära sig mer om kommunikation, bemötande och konfliktlösning med Klassiskt Klarspråk."