Vi finns för att underlätta samarbete och samlevnad!

 

Välkommen

3_edited.jpg

Mitt namn är Ola Andersson. Jag är utbildad lärare i konfliktförståelse, konfliktlösning och kommunikativt ledarskap och ingår i en grupp som arbetar för att öka kunskapen om kommunikation och bemötande och hur den kunskapen omsätts i praktiken för att underlätta samarbete, samlevnad och vardag.

Det gör vi med beprövade metodiken Klassiskt Klarspråk. Den ger fördjupad förståelse för hur vi människor kan tänka, möta våra egna och andras känslor och reaktioner och använda språket för att förbättra samspelet med och mellan andra. I processen utvecklar du bland annat förmågan att:

- Förstå olika känslor och reaktioner.

- Möta olika situationer och beteenden.

- Tala så att andra lyssnar och förstår dig.

- Höra vad andra menar när de pratar.

- Ge kritik utan att såra eller genera.

- Planera och genomföra svåra samtal.

- Vara det stöd du vill vara för någon annan.
- Handskas med meningsskiljaktigheter.
- Undvika och lösa upp låsta positioner.
- Bemöta argumentation och motstånd.
- Förebygga motsättningar och osämja.
- Lösa i stället för att hantera konflikter.

- Bryta destruktiva bemötandemönster.
- Skapa konstruktiva och effektiva möten.

Så här summerar Caroline Davidsson (pedagog) sin och arbetslagets upplevelse av metodiken: "Stort tack för de perspektiv, aha-upplevelser och insikter vi fick och att det blev tydligt hur vi kan möta varandra för att lättare förstå varandra, nå varandra, stötta varandra och förbättra vårt samarbete. Det stärkte oss, både som individer och grupp."

Vill du veta hur Klassiskt Klarspråk fungerar i praktiken eller har någon fråga som rör kommunikation, bemötande och ledarskap så hör gärna av dig på 0733-94 53 88 eller ola@relationerochhalsa.se!

Så här arbetar vi

Vill vi förbättra någonting så underlättar det om vi vet vilka delar det vi vill förbättra består av, vilken funktion de har och hur de fungerar tillsammans. Det har visat sig vara ett framgångsrikt synsätt även när det gäller oss människor och utveckling av vår kommunikation och vår samverkan.

Nämnda synsätt är en central del av metodiken Klassiskt Klarspråk och syftar till att utveckla självkännedom och förståelse för andras beteende och därmed förmågan att leda sig själv och samspela med andra. Processen ger under ledning av erfaren handledare möjlighet till dialog och reflektion kring vardagen och dess händelser när vi tillsammans undersöker olika förhållningssätts konsekvenser och resultat i syfte att tydliggöra mer ändamålsenliga sätt att möta olika situationer och personer för att på så sätt utveckla handlingsberedskap och kunna välja konstruktiva handlingsalternativ.

 

Så här arbetar vi för att förmedla klargörande, vägledande och stärkande upplevelser som ger såväl teoretisk som praktisk förståelse för de kommunikativa resurser du har till ditt förfogande t.ex. mentala, emotionella och språkliga och hur du kan använda dem i yrkeslivet och privatlivet för att underlätta och förbättra samspelet med och mellan andra.

Stand-Up Meeting_edited.jpg
you-x-ventures-CDq4ChZouXw-unsplash_edit

Läs mer om Carolines upplevelse

"Stort tack för de lärorika dagarna! Jag uppskattar det utrymme som gavs till reflektion, tankar och frågor och att det aldrig blev en tidsfråga som gav upphov till "skynda på", vi fick tid och rum helt enkelt. Det var också givande att kunna vara öppen med egna funderingar och situationer som före utbildningen upplevdes som stora och tunga. Att göra oss delaktiga tillförde massor.

Jag är mycket tacksam för de perspektiv och aha-upplevelser jag fick möjlighet att ta med mig. Jag upplevde att du förmedlade din kunskap väl och hela tiden visade hur vi kan tänka och uttrycka oss för att stötta varandra och undvika konflikter. Jag upplevde att du var tydlig, rolig, ärlig och varm i ditt sätt att kommunicera och jag ville hela tiden lära mig mer.

Vidare upplevde jag att gruppen som helhet växte sig starkare och jag som individ likaså. Jag vill uppmuntra alla, oavsett bakgrund, yrke och redan erövrade kunskaper att lära sig mer om kommunikation och samarbete med Klassiskt Klarspråk."