Klassiskt Klarspråk

Support Group_edited.jpg

Klassiskt Klarspråk är en pedagogik och ett språk som utvecklar kommunikation och konfliktförståelse och föddes 1992 i mötet mellan Sebastian Amseldus (beteendevetare, pedagog och yoga och meditationslärare), Marshall Rosenberg (psykolog och grundare av Nonviolent Communication, NVC), Daanan Parry (psykolog och grundare av Earth Steward Network och Maylie Andersson.

 

Sen 1992 har 1000-tals personer deltagit i träningar och utbildning med Klassiskt Klarspråk. Processen bygger på dialog och reflektion kring vardagens utmaningar varvat med praktiska övningar. Syftet är att bidra till ökad självkännedom och förståelse för andras beteende samt tydliggöra hur den kunskapen omsätts i praktiken för att underlätta kontakt, ömsesidig förståelse, samarbete och samlevnad.

Klassiskt Klarspråk verkar såväl förebyggande som stärkande och läkande. Förebyggande genom att bryta destruktiva vanor och mönster och bidra till att de inte förs vidare till nästa generation. Stärkande genom att medvetandegöra mer konstruktiva förhållningssätt till utmanande situationer och beteenden. Läkande när vi kan möta det som sker inom oss själv och andra utan att lägga skuld eller skam på varken andra eller oss själv.

Klassiskt Klarspråk har hämtat sin teoretiska grund från Nonviolent Communication och olika psykologiska riktningar och integrerar:

  • Den behavioristiska psykologins betoning på konkreta observerbara handlingar och intresset för sambandet mellan stimuli och respons.

  • Den kognitiva psykologins betoning på att sinnesintrycken alltid tolkas av mottagarens perceptionssystem, som i 3:e vågens KBT, Acceptance and Commitment Theory, omfattar samma hypotes om människans identitet som Klassiskt Klarspråk utgår från.

  • Den traditionella psykoanalysens insikt om att många tankar, känslor och önskningar inte är direkt tillgängliga för medvetandet men att vissa former av mellanmänsklig kommunikation kan medvetandegöra dem.

  • Den humanistiska psykologins betoning av kärlek som en konst och vetenskap, individens ansvar och de subjektiva upplevelsernas vetenskapliga värde samt möjligheten till den fria viljan.

  • Den transpersonella psykologins bejakande av intuition och utomsinnliga sätt att tillägna sig kunskap. Klassiskt Klarspråk delar målen med Psykosyntesen: att integrera personligheten och förverkliga individens latenta möjligheter.

  • Energipsykologin - som är kopplad till fysiken - som ser känslor, tankar, kroppsliga fenomen och den transpersonella dimensionen som olika slags energier vilka med träning kan upplevas, förstås och användas.