Metodik

Metodik

Klassiskt Klarspråk är ett utvecklingskoncept (ett språk och en pedagogik) som utvecklar kommunikation och konfliktförståelse. Klassiskt klarspråk föddes 1992 när Sebastian Amseldus (beteendevetare, pedagog och yoga och meditationslärare) i mötet med Marshall Rosenberg (psykolog och grundare av Nonviolent Communication, NVC) och Daanan Parry (psykolog och grundare av Earth Steward Network) insåg och förstod att svaret på frågan "Varför blir det så fel när man vill så väl?" fanns i språket.

 

Syftet med Klassiskt Klarspråk är således att tydliggöra hur vi människor kan tänka, möta våra egna och andras känslor och reaktioner och använda språket för att låta vår inneboende välvilja och vilja till kontakt, samförstånd och samhörighet komma till konstruktivt uttryck i samspelet med andra. Ur det perspektivet verkar Klassiskt Klarspråk både förebyggande och läkande. Förebyggande genom att bryta destruktiva vanor och mönster och bidra till att de ej förs vidare till nästa generation. Läkande när vi kan möta det som sker inom oss själv och andra utan att lägga skuld eller skam på varken andra eller oss själv.

 

Kontakta mig, Ola Andersson, på 0733-94 53 88 eller ola@relationerochhalsa.se om du vill veta hur Klassiskt Klarspråk fungerar i praktiken!

Klassiskt Klarspråk

Klassiskt Klarspråk har hämtat sin teoretiska grund från Nonviolent Communication och olika psykologiska riktningar och integrerar:

  • Den behavioristiska psykologins betoning på konkreta observerbara handlingar och intresset för sambandet mellan stimuli och respons.

  • Den kognitiva psykologins betoning på att sinnesintrycken alltid tolkas av mottagarens perceptionssystem, som i 3:e vågens KBT, Acceptance and Commitment Theory, omfattar samma hypotes om människans identitet som Klassiskt Klarspråk utgår från.

  • Den traditionella psykoanalysens insikt om att många tankar, känslor och önskningar inte är direkt tillgängliga för medvetandet men att vissa former av mellanmänsklig kommunikation kan medvetandegöra dem.

  • Den humanistiska psykologins betoning av kärlek som en konst och vetenskap, individens ansvar och de subjektiva upplevelsernas vetenskapliga värde samt möjligheten till den fria viljan.

  • Den transpersonella psykologins bejakande av intuition och utomsinnliga sätt att tillägna sig kunskap. Klassiskt Klarspråk delar målen med Psykosyntesen: att integrera personligheten och förverkliga individens latenta möjligheter.

  • Energipsykologin - som är kopplad till fysiken - som ser känslor, tankar, kroppsliga fenomen och den transpersonella dimensionen som olika slags energier vilka med träning kan upplevas, förstås och användas.