Metodik

Metodik

Hjärta och hjärna i samverkan!

Vi använder och lär ut metodiken Klassiskt Klarspråk. Klassiskt Klarspråk föddes 1992 när Sebastian Amseldus (beteendevetare, pedagog och yoga och meditationslärare) i mötet med Marshall Rosenberg (psykolog och grundare av Nonviolent Communication, NVC) och Daanan Parry (psykolog och grundare av Earth Steward Network) insåg och förstod att svaret på frågan "Varför blir det så fel när man vill så väl?" fanns att finna i språket. Sedan dess har han och Maylie Andersson utvecklat och tränat 1000-tals deltagare med Klassiskt Klarspråk samt utbildat handledare och lärare i metodiken.

Genom att metodiken tydliggör hur språket kan utvecklas och användas för att underlätta kontakt, samarbete, samlevnad och välmående synliggörs språkets möjligheter och hur det kan bidra till att destruktiva kommunikations- och beteendemönster bryts och ej förs vidare till nästa generation. Metodiken är med andra ord utformad för att ge fördjupad förståelse för varför vi människor uttrycker oss och beter oss som vi gör samt hur vi kan omsätta den kunskapen i praktiken för att berika livets samtal och möten och lägga grunden för en värld i sämja och samförstånd, i frid och fred.

Klassiskt Klarspråk

Klassiskt Klarspråk har hämtat sin teoretiska grund från Nonviolent Communication och olika psykologiska riktningar och integrerar:

  • Den behavioristiska psykologins betoning på konkreta observerbara handlingar och intresset för sambandet mellan stimuli och respons.

  • Den kognitiva psykologins betoning på att sinnesintrycken alltid tolkas av mottagarens perceptionssystem, som i 3:e vågens KBT, Acceptance and Commitment Theory, omfattar samma hypotes om människans identitet som Klassiskt Klarspråk utgår från.

  • Den traditionella psykoanalysens insikt om att många tankar, känslor och önskningar inte är direkt tillgängliga för medvetandet men att vissa former av mellanmänsklig kommunikation kan medvetandegöra dem.

  • Den humanistiska psykologins betoning av kärlek som en konst och vetenskap, individens ansvar och de subjektiva upplevelsernas vetenskapliga värde samt möjligheten till den fria viljan.

  • Den transpersonella psykologins bejakande av intuition och utomsinnliga sätt att tillägna sig kunskap. Klassiskt Klarspråk delar målen med Psykosyntesen: att integrera personligheten och förverkliga individens latenta möjligheter.

  • Energipsykologin - som är kopplad till fysiken - som ser känslor, tankar, kroppsliga fenomen och den transpersonella dimensionen som olika slags energier vilka med träning kan upplevas, förstås och användas.