Metodik

Metodik

Hjärta och hjärna i samverkan!

Vi använder och lär ut metodiken Klassiskt Klarspråk. Den föddes 1992 i mötet mellan Sebastian Amseldus (Beteendevetare, pedagog och yoga- och meditationslärare), Marshall Rosenberg (Psykolog och grundare av Nonviolent Communication), Danaan Parry (Psykolog och internationell konfliktspecialist) och Maylie Andersson (Redaktör och kommunikationskonsult).

 

Metodiken är utformad för att bryta destruktiva nedbrytande kommunikations- och relationsmönster och underlätta konfliktlösning, samarbete och samlevnad. Det gör den bland annat genom att bidra till fördjupad förståelse för varför vi människor uttrycker och beter oss som vi gör och hur vi kan använda denna förståelse för att främja ömsesidig förståelse och underlätta och berika yrkeslivets och privatlivets olika samtal och möten.

Samtidigt bidrar metodiken till att ge oss kraft att låta den goda viljan, den inneboende välviljan och medkänslan, att komma till uttryck och lägga grunden för relationer och en värld i balans, en värld där vi människor lever i sämja och samförstånd, i frid och fred.

Klassiskt Klarspråk

Klassiskt Klarspråk har hämtat sin teoretiska grund från Nonviolent Communication och olika psykologiska riktningar och integrerar:

  • Den behavioristiska psykologins betoning på konkreta observerbara handlingar och intresset för sambandet mellan stimuli och respons.

  • Den kognitiva psykologins betoning på att sinnesintrycken alltid tolkas av mottagarens perceptionssystem, som i 3:e vågens KBT, Acceptance and Commitment Theory, omfattar samma hypotes om människans identitet som Klassiskt Klarspråk utgår från.

  • Den traditionella psykoanalysens insikt om att många tankar, känslor och önskningar inte är direkt tillgängliga för medvetandet men att vissa former av mellanmänsklig kommunikation kan medvetandegöra dem.

  • Den humanistiska psykologins betoning av kärlek som en konst och vetenskap, individens ansvar och de subjektiva upplevelsernas vetenskapliga värde samt möjligheten till den fria viljan.

  • Den transpersonella psykologins bejakande av intuition och utomsinnliga sätt att tillägna sig kunskap. Klassiskt Klarspråk delar målen med Psykosyntesen: att integrera personligheten och förverkliga individens latenta möjligheter.

  • Energipsykologin - som är kopplad till fysiken - som ser känslor, tankar, kroppsliga fenomen och den transpersonella dimensionen som olika slags energier vilka med träning kan upplevas, förstås och användas.