Pedagogik

Support Group_edited.jpg

Vi använder och lär ut pedagogiken och språket Klassiskt Klarspråk. Klassiskt Klarspråk föddes 1992 i mötet mellan Sebastian Amseldus (Beteendevetare, pedagog och yoga och meditationslärare), Marshall Rosenberg (Psykolog och grundare av Nonviolent Communication, NVC), Daanan Parry (Psykolog och grundare av Earth Steward Network) och Maylie Andersson.

 

Syftet är att utveckla kommunikation, konfliktförståelse och Den Goda Viljan i och mellan människor och på så sätt fördjupa förståelsen för hur vi kan tänka och använda språket för att konstruktivt möta olika situationer och personer och berika våra samtal, möten, relationer och liv.

 

Klassiskt Klarspråk verkar såväl förebyggande som stärkande och läkande:

  • Förebyggande genom att bryta destruktiva kommunikations- och relationsmönster.

  • Stärkande genom att medvetandegöra mer ändamålsenliga sätt att möta olika situationer och personer.

  • Läkande genom att utveckla förmågan att ta emot det som händer i oss själv och andra utan att lägga skuld eller skam varken på andra eller oss själv.

Klassiskt Klarspråk har hämtat sin teoretiska grund från Nonviolent Communication och olika psykologiska riktningar och integrerar:

  • Den behavioristiska psykologins betoning på konkreta observerbara handlingar och intresset för sambandet mellan stimuli och respons.

  • Den kognitiva psykologins betoning på att sinnesintrycken alltid tolkas av mottagarens perceptionssystem, som i 3:e vågens KBT, Acceptance and Commitment Theory, omfattar samma hypotes om människans identitet som Klassiskt Klarspråk utgår från.

  • Den traditionella psykoanalysens insikt om att många tankar, känslor och önskningar inte är direkt tillgängliga för medvetandet men att vissa former av mellanmänsklig kommunikation kan medvetandegöra dem.

  • Den humanistiska psykologins betoning av kärlek som en konst och vetenskap, individens ansvar och de subjektiva upplevelsernas vetenskapliga värde samt möjligheten till den fria viljan.

  • Den transpersonella psykologins bejakande av intuition och utomsinnliga sätt att tillägna sig kunskap. Klassiskt Klarspråk delar målen med Psykosyntesen: Att integrera personligheten och förverkliga individens latenta möjligheter.

  • Energipsykologin - som är kopplad till fysiken - som ser känslor, tankar, kroppsliga fenomen och den transpersonella dimensionen som olika slags energier vilka med träning kan upplevas, förstås och användas.