REFERENSER

Agneta Westman

(Pedagog grundskola)

"Mötet med Ola och Klassiskt Klarspråk har gett mig enormt mycket. Under mina 15 år som lärare har jag upplevt att jag haft ett bra bemötande med elever, föräldrar och kollegor. Nu har jag lärt mig så mycket mer.

Jag har blivit bättre på att handskas med egna och andras reaktioner. I stället för att reagera tar jag mig tid att försöka möta andra med empati och förståelse. Jag har lärt mig ett sätt att tänka och tala med elever, föräldrar, kollegor och min familj som visar att jag bryr mig om dem och vill veta hur de tänker, känner och mår.

 

Jag känner mig mer trygg och avslappnad tack vare coachning från Ola, där han skickligt väglett mig och gett tips och feedback så att jag kan utvecklas. Jag har även blivit mer medveten om mina egna behov och mitt eget förhållningssätt till chefer, kollegor och familj."

Slå gärna en signal om du undrar över något, du når mig på 0735-280270 eller agneta.colten@helsingborg.se!

Fotini Sandek

(Pedagog grundskola)

"Jag har alltid varit klar över VAD jag vill förmedla i kontakten med eleverna. När jag kom i kontakt med Ola blev det också tydligt för mig HUR jag kan göra det så att de lyssnar, förstår mig och blir mer villiga att samarbeta med mig.

Även om jag arbetat med kommunikation och handledning i 14 år så har Ola och Klassiskt Klarspråk bidragit till nya perspektiv och djupare förståelse för mitt eget förhållningssätt  och dess betydelse och möjligheter. Det gör mitt jobb som lärare enklare, roligare och mer givande. Med Olas hjälp har jag fått ökad förståelse för elevernas beteende. Det bidrar till att de upplever sig mer sedda och hörda utifrån sin situation. De blir lugnare, mer trygga, öppna och villiga att lyssna och vara delaktiga. Jag har fått ett verktyg och kunskap som gör det lättare för mig att förstå olika elevers behov och att möta dem där de är.

Undervisningen bli mer effektiv, kvalitén ökar och alla mår bättre av det. Ett exempel som en del lärare kanske känner igen sig i är "mobiltelefonen" som kan vara svår för elever att hantera på ett lämpligt sätt i klassrummet. Tidigare kunde jag bli frustrerad vilket gick ut över undervisningen men genom den handledning jag fått av Ola kan jag välja att hantera det annorlunda. I sammanhang där man vill styra elevers beteende använder många skolor regler och andra maktuttryck för att få eleverna att bete sig som de vill. Om ni kontaktar Ola kan han visa er att det finns mycket mer konstruktiva och ömsesidigt givande sätt att uppnå det ni önskar i kontakten med elever.

Det sätt Ola förordat att möta eleverna på tas väl emot av dem. Det känns bra att inte behöva använda demotiverande regler och tvång eller att behöva lägga tid och energi på att argumentera för min sak. Vi undviker segdragna diskussioner kring rätt och fel, diskussioner som stjäl energi och kraft och tar tid från undervisningen. Atmosfären i klassrummet och lärandemiljön påverkas positivt."

Har du några frågor når du mig på 0732-000595.

Ingemar Ceicer

(Pedagog gymnasieskola)

"Jag har deltagit i Olas träning och handledning med pedaogiken Klassiskt Klarspråk. Det har verkligen gett ökad insikt om mitt eget förhållningssätts påverkan och språkets möjligheter. Träningen har lett till nya perspektiv och infallsvinklar på dilemman som uppstår i klassrummet och bidragit till mer konstruktiva samtal och möten med ledning, kollegor, elever och föräldrar.

Genom auskultation har hypoteser prövats i verkligheten. De mellanmänskliga dilemma och frågeställningar vi studerat, reflekterat över och tränat oss att möta har därefter med handledning från Ola implementerats i klassrummet. Klassiskt Klarspråk inverkar direkt på elevernas respons vilket påverkar vår relation, klassrumsklimat och elevernas lärande och betyg i positiv riktning.

Under de två terminer jag deltog i nämnda träning och handledning ökade elevernas närvaro, intresse, engagemang, delaktighet och egna ansvarstagande för klassrumsklimat och studier markant. Vårt samspel förbättrades, glädjen och motivationen ökade och flertalet elever höjde sina betyg."

Vill du fråga något når du mig på 0706-361747.

Claes-Håkan Martinsson

(Rektor gymnasieskola)

"Min vision för skolan är att den ska genomsyras av en kommunikation, ett bemötande och ett ledarskap som väcker medarbetares och elevers bästa sidor och ger dem möjlighet att utveckla sin fulla potential utifrån sina förutsättningar, bidrar till ett bättre samspel med kollegor, föräldrar och elever och främjar lärande och måluppfyllelse. Det upplever jag att handledning, träning och utbildning med metodiken Klassiskt Klarspråk bidrar till.

Skolans värdegrund och uppdrag anger också VAD skolan ska värna, stimulera och utveckla hos eleverna samtidigt är det upp till oss rektorer och lärare att avgöra HUR. Kärnan i denna process består som jag ser det av Kommunikativt Ledarskap för Ömsesidig Förståelse. Genom att utveckla detta hos mig själv och ge mina medarbetare samma möjligheter underlättar jag för oss att tillsammans omsätta skolans värdegrund och uppdrag i verksamheten. Klassiskt Klarspråk visar just HUR vi skolledare och pedagoger lättare omsätter skolans uppdrag i praktiken i vår vardags olika samtal, möten oh situationer."

 

Jag rekommenderar er att ta kontakt med Ola och boka ett förutsättningslöst möte. Det är bästa sättet att få veta mer om hur han arbetar. Har du några frågor når du mig på 0703-774114 eller chmartinsson@gmail.com!

Caroline Davidsson

(Pedagog förskola)

"Stort tack för de lärorika dagarna! Jag uppskattar det utrymme som gavs till reflektion, tankar och frågor och att det aldrig blev en tidsfråga som gav upphov till "skynda på", vi fick tid och rum helt enkelt. Det var också givande att kunna vara öppen med egna funderingar och situationer som före träningen upplevdes som stora och tunga. Att göra oss delaktiga tillförde massor.

Jag är mycket tacksam för de perspektiv, aha-upplevelser och insikter jag fick med mig. Jag upplevde att du förmedlade din kunskap väl och hela tiden visade hur vi kan tänka och uttrycka oss för att mötas, nå samförstånd och förbättra vår samverkan. Jag upplevde att du var tydlig, rolig, ärlig och varm i ditt sätt att kommunicera och jag ville hela tiden lära mer.

Vidare upplevde jag att gruppen som helhet växte sig starkare och jag som individ likaså. Jag vill uppmuntra alla, oavsett bakgrund, yrke och redan erövrade kunskaper att lära sig mer om kommunikation med Klassiskt Klarspråk."

Vill du fråga något når du mig på 0320-21 77 30 eller Caroline.Davidsson@mark.se!